REKVALIFIKAČNÍ KURZ PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Pro koho je kurz určen

 • Chcete pracovat v sociálních službách nebo jste už zaměstnanec a chybí Vám správné vzdělání?
 • Vykonáváte nebo budete vykonávat odbornou činnost dle 115 zákona č. 108/2006 Sb.?
 • Potřebujete si doplnit odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách v platném znění?
 • Je Vám více jak 18 let, máte min. základní vzdělání, jste zdravotně způsobilý a trestně bezúhonný?

Vstupní předpoklady

 • věk nad 18 let
 • základní vzdělání
 • zdravotní způsobilost
 • trestní bezúhonnost

Co se v kurzu naučíte

 • Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Vás naučí, jak pečovat a zacházet s lidmi se specifickými potřebami, seniory a s lidmi s těžkým mentálním a zdravotním postižením i kombinovanými vadami.
 • Naučíte se základy první pomoci a zacházení s invalidním vozíkem.
 • Seznámíme Vás se základy psychologie, pedagogiky, etiky a práva.
 • Dozvíte se, jak se zachovat v krizových situacích

Rozsah kurzu

 • 96 hodin teoretické výuky
 • 64 hodin praxe

Náplň kurzu

  • BOZP a PO Etika výkonu prac. v soc. službách, lidská práva a důstojnost
  • Úvod do problematiky v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
  • Sociální právní minimum, Úvod do problematiky zdravotního postižení
  • Základy prevence vzniku závislostí osob na soc. službě, Krizová intervence
  • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
  • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
  • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky vol. času 1, 2
  • Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba, která ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob
  • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
  • Základy péče o nemocné, zákl. hyg., úvod do problematiky psychosociální asp. chr. inf. onemocnění 1 a 2
  • Základy ochrany zdraví při práci (První pomoc), Základy výuky péče o domácnost, Zkoušky + předání dokumentů

Způsob ukončení

 • Po absolvováním tohoto rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách získáte oficiální osvědčení s akreditačním číslem vydaným MPSV ČR s celostátní platností. Tento certifikát Vám umožní vykonávat tyto činnosti:
  • přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb,
  • základní výchovnou nepedagogickou činnost ,
  • pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Termín kurzu

od 2021-18-10 08:00:00 do 2021-7-12 12:00:00